Перейти до вмісту

Виховна робота

Сучасний етап розвитку суспільства потребує особливої уваги до формування духовної сфери випускника вищої школи. Сьогодні як ніколи вимагається створення умов для прояву вільної, творчої і моральної особистості, яка володіє інтелігентністю у повному об’ємі її класичних якостей. Становлення такої особистості можливе тільки при збереженні і відродженні духовно-історичних цінностей своєї країни, пріорітетного розвитку культури, науки і освіти як необхідних джерел прогресу суспільства з гарантованим майбутнім. Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед вищими навчальними закладами на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.

Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об’єднуючого консолідуючого фактора у суспільному розвитку, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності.

  Виховна робота в коледжі спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури народів інших національностей, які проживають в Україні, виявляє культуру міжетнічних і міжособистісних стосунків.

Виховна діяльність в коледжі утверджує особистісно орієнтовані методики виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів навчального закладу.

У своїй виховній роботі коледж керується нормативно – методичними документами:

– Конвенція з прав людини;

-Конституція України;

– «Про затвердження рекомендацій що до порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» (Наказ МОН України № 439 від 07.09.2000р.);

-Закон України «Про вищу освіту» від 06.08.2014 року (змінами і доповненнями);

– Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 р.;

– Закон « Про освіту» від 27.09.2017р.

– Концепція національно – патріотичного виховання;

– Примірне положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України від 15.11.2007 №1010;

– Указ Президента України від 13.10.2015р. № 580-2015 Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020роки;

– Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти;

– Наказ МОН України від 22.05.2018року №509 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України;

– Лист МОН України від 16.07.2021 року “Деякі питання організації виховного процесу у 2021\2022 н.р. щодо фолрмування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”;

– Статут МПФК.

Принципи організації виховання:

 • демократизм, що передбачає реалізацію системи виховання, яка базується на педагогіці співпраці взаємодії викладача й студента;
 • об’єктивізм і гуманізм як основа взаємодії із суб’єктами виховання;
 • повага до загальнолюдських цінностей, прав і свобод громадян, коректність, терпимість, дотримання етичних норм;
 • професіоналізм, організованість, відповідальність, дисципліна та самодисципліна, компетентність;
 • конструктивність, раціоналізм, активна участь у громадському житті ВНЗ, самодіяльності, спортивних заходах тощо;
 • толерантність, що передбачає наявність плюралізму думок, підходів, різних ідей для вирішення проблем, терпимість до думок інших людей, врахування їх інтересів, терпимість до іншого способу життя та поведінки людей, що відповідає нормативним вимогам законів;
 • індивідуалізація та диференціація, що формують систему виховання у ВНЗ;
 • патріотизм та виховання любові до України, почуття відповідальності;
 • варіативність технологій та змісту виховного процесу.

Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.

Основними завданнями виховної роботи в коледжі є:

– організація та координація виховного процесу;

– налагодження тісного взаємозв’язку поміж студентським колективом та адміністрацією коледжу шляхом активної співпраці з органами студентського самоврядування;

– висвітлення в засобах масової інформації, на веб-ресурсі коледжу подій, популяризація та пропаганда досягнень, формування привабливого іміджу на ринку освітніх послуг;

–  забезпечення високого рівня культурно-мистецької роботи та створення умов для розкриття творчих здібностей талановитої молоді, задоволення потреб в дозвіллі, активному відпочинку, формування духовних цінностей через особисту і колективну участь здобувачів освіти у культурно-мистецьких заходах;

– координація зусиль педагогічного колективу коледжу, батьківської громадськості, громадських організацій на підвищення ефективності виховного процесу.

 Форма та структура виховної роботи

Форми роботи:

– збори студентського колективу (загальні, відділення, курсу, групи);

– обговорення політичних подій в державі, в світі;

– випуски студентських газет, збірок власних творів, виставки нових періодичних видань: газет, журналів, книг, посібників;

– студентські лекторії, екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, концерти, диспути, творчі зустрічі з викладачами, випускниками, науковцями;

– студентські конференції;

– консультації: юридичні, психологічні, медичні тощо;

– вечори відпочинку, літературні зустрічі,українські вечорниці, спортивні ігри, змагання, секції, козацькі забави тощо;

– огляди художньої самодіяльності;

– відвідування музеїв, екскурсії в інші міста і села України, туристичні походи та інші форми роботи.

Структура виховної роботи:

 – система традиційних заходів коледжу;

 – виховна робота в группах, на відділеннях, в гуртожитку;

– заняття здобувачів освіти у гуртках та секціях;

– організація суспільно корисної праці;

– індивідуальна виховна робота, організація самовиховання тощо.

 Планування та методичне забезпечення виховної роботи

Річний план виховної роботи готує заступник директора з виховної роботи. Затверджується план директором коледжу.

Плани виховної роботи відділень, кураторів академічних груп, вихователя гуртожитку, студентського самоврядування, гуртків художньої самодіяльності, бібліотеки узгоджуються із комплексним планом виховної роботи.

 Координацію і методичне забезпечення виховної роботи здійснює заступник директора з виховної роботи.

Заступник директора з виховної роботи:

– готує для розгляду на засіданні педагогічної ради питання про стан, пріоритетні напрями і перспективи виховної роботи коледжу;

– заслуховує звіти завідуючих відділень та інших структурних підрозділів про здійснену ними роботу;

– організовує науково-методичні семінари і конференції з питань виховної роботи в коледжі;

– рекомендує до друку методичні матеріали передового педагогічного досвіду з питань виховної роботи в коледжі;

– координує виховну роботу коледжу та гуртожитку.

 Управління виховним процесом здійснюється шляхом :

 • видання відповідних наказів директора;
 • планування роботи, основним координуючим документом є план виховної роботи;
 • методичного забезпечення виховного процесу, надання методичних рекомендацій та проведення психолого –методичних семінарів і тренінгів;
 • навчання організаторів виховного процесу, органівзація роботи семінарів для кураторів;
 • контролю за виконанням наказів Міністерства освіти і науки, наказів директора фахового політехнічного коледжу, планів виховної роботи відділення і кураторів академічних груп;
 • соціологічних опитувань здобувачів освіти;

Модель виховної роботи політехнічного фахового коледжу