Перейти до вмісту

Студентська рада коледжу

Здобувачі освіти Миколаївського політехнічного фахового коледжу мають гарантоване державою право на особисту або через своїх представників участь у студентському самоврядуванні, в обговоренні та вирішенні питань
удосконалення навчально-виховного процесу, умов рейтингових
конкурсів, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту тощо.
У МПФК органи студентського самоврядування функціонують у формі Студентських рад, а саме:
Студентська рада академічної групи;
Студентська рада відділення;
Студентська рада гуртожитку,
Студентська рада коледжу;
Студентської профспілки.
Студентство коледжу має право приймати участь у виборах директора коледжу. Студентська рада відповідає за проведення зборів для обрання представників з числа здобувачів освіти для участі у виборах директора коледжу. Для регулювання проведення виборів розробляється відповідне “Положення про порядок обрання представників з числа здобувачів освіти для участі у виборах директора МПФК “. Виборні представники обираються в коледжі шляхом прямих таємних виборів. Згідно положенню, кількість здобувачів освіти – представників становить 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах директора.
Представники здобувачів освіти коледжу входять до складу стипендіальної комісії:

Нагорний К., Харламов А.,Карламов Д., Говоруха Р., Александров О., Лобан І., Тараненко Д., Шевченко М., Макарова К., Бурков О..

Студентська рада МПФК – це форма організації діяльності здобувачів освіти, що сприяє максимальному виявленню і реалізації творчих здібностей особистості, формуванню її моральних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності.

            Основні завдання Студентської ради:

 • забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів освіти;
 • забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і змістовного відпочинку здобувачів освіти;
 • створення різноманітних студентських гуртків, об’єднань та клубів за інтересами;
 • організація співробітництва із здобувачами освіти інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • безпосередня участь здобувачів освіти у реалізації державної молодіжної політики;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової та психологічної допомоги здобувачам освіти;
 • сприяння залученню здобувачам освіти у вільний від навчання час до участі в громадських роботах з благоустрою території біля коледжу та студентського гуртожитку;
 • контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • організація ефективного самоврядування у гуртожитку брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання та організація харчування здобувачів освіти;
 • співпраця з кураторами академічних груп,з вихователем гуртожитку,з головами предметних циклових комісій,зав.відділеннями та керівниками структурних підрозділів коледжу;
 • представництво в колегіальних, робочих і дорадчих органах коледжу, та його окремих структурних підрозділах ;
 • участь у процесах системи управління якістю;

–        пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню здобувачами освіти правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню і таке інше;

– брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, призначення стипендій;

–        делегувати своїх представлених до робочих, консультаційно –дорадних органів;

– право оголошувати акції протесту;

 • розпоряджатися коштами та іншими майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування.

–   За   погодженням    з    органом    студентського    самоврядування   МПФК приймаються рішення про:

– відрахування здобувачів освіти з коледжу та їх поновлення на навчання;

– переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

 – поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;

– затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

– призначення стипендій здобувачам освіти коледжу.

Студентські ради здійснюють свою діяльність на рівні:

 • академічної групи ;
 • відділення;
 • коледжу.

На всіх рівнях Студентська рада є виборними і формуються шляхом таємного голосування здобувачів освіти строком на один рік.

Студентська   рада   здійснює   свою   діяльність   за   такими   основними напрямками роботи:

 • навчально-науковий;
 • рейтинговий;
 • адміністративно-господарчий;
 • соціальні питання, інформаційна робота та боротьби с хабарнитством ;
 • фізкультурно-оздоровчий, спорту;
 • культурно масовий.