Перейти до вмісту

Робота куратора академічної групи

Вагомий вплив на успішну адаптацію студентів та їх діяльність значною мірою здійснюють сукупність завдань та технологій, які реалізує куратор у закладах вищої освіти.

Безпосереднє керівництво виховною роботою у академічних групах здійснюють куратори. Куратор призначається для надання допомоги здобувачам освіти у формуванні колективу групи, для проведення індивідуальної та групової виховної роботи, встановлення зв’язків із батьками здобувачів освіти, з’ясування проблем здобувачів освіти, надання їм допомоги, здійснення педагогічного контролю за освітнім процесом, дотримання здобувачами освіти морально-етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку коледжу. Призначення куратора  здійснюється наказом директора за поданням заступника директора з виховної роботи з урахуванням пропозицій завідувачів відділеннями. 

Куратор є безпосереднім керівником у студентській групі й від ефективності його управління, залежить якість навчально-виховного процесу. Кожний куратор – неповторна особистість і тому, звичайно, кожен шукає і знаходить свій власний стиль керівництва. Цей стиль визначається різними факторами: віком, статтю, індивідуальними психологічними якостями. Беззаперечно, що на стиль керівництва куратора значною мірою впливають його характер, темперамент, рівень емоційності та здатність керувати своїми емоціями. Різними будуть стиль і ефективність роботи куратора залежно від його самооцінки, рівня загальної та психологічної культури, комунікативної компетенції.

Виховна робота куратора у студентській академічній групі, являє собою цілісний і упорядкований комплекс закономірно побудованих, взаємопов’язаних компонентів, які у своїй сукупності сприяють професійному становленню і розвитку особистості, формуванню її активної життєвої позиції, набуттю вмінь самостійної роботи і роботі у складі колективу. На кожному курсі навчання студентів робота куратора конкретизується у певних заходах. Спрямованість, форми і методи цієї роботи узгоджуються із завданнями підготовки майбутніх фахівців на поточному етапі.

Куратори коледжу приймають активну участь у заходах нашого коледжу

Функціональні обов’язки  куратора

Куратор академічної групи здійснює свою діяльність відповідно до принципів виховання, визначених у Концепції національного виховання, а саме: гуманізації виховання, демократизації, диференціації та індивідуалізації виховного процесу, а також активності, самодіяльності і творчої ініціативи студентської молоді. Куратор академічної групи здійснює свою діяльність спільно із студентським самоврядуванням, з урахуванням інтересів і соціальних запитів студентів, функції куратора академічної групи такі: аналітична, організаторська, комунікативна та соціалізації. Аналітична функція передбачає планування та організацію виховної роботи із студентською групою на підставі вивчення та врахування куратором: міжособистісних стосунків у колективі, мотивів навчальної та пізнавальної діяльності студентів, рівня їх інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей, соціально-побутових умов життя (це досліджується куратором спільно з профоргами груп), стану здоров’я, результатів навчання та інших.

Організаторська функція забезпечує надання необхідної допомоги студентському самоврядуванню, творчим групам, радам діл і т.д. в організації пізнавального дозвілля студентів, залученні їх до різноманітних видів діяльності, відповідно до особистих інтересів та соціальних запитів молоді. Ця функція складає власну організаторську діяльність куратора чи спільну з органами студентського самоврядування у проведенні різноманітних форм позааудиторної виховної роботи.

Реалізація комунікативної функції передбачає здійснення необхідної корекційної роботи із здобувачами освіти та групою для створення мікроклімату, що впливає на підвищення статусу окремих членів колективу та забезпечує позитивні зміни в міжособистісних стосунках. Отже, йдеться про створення соціально-психологічних умов для навчання та розвитку здобувачів освіти. Куратор академічної групи допомагає здобувачам освіти в оволодінні ними необхідними комунікативними вміннями та навичками. Куратор групи є посередником у вирішенні спірних питань, конфліктних ситуацій, шо виникають між адміністрацією, викладачами та здобувачами освіти. Куратор академічної групи спільно з органами студентського самоврядування захищає права студентів (відповідно до ситуації, яка виникла). Він вчасно інформує адміністрацію вузу про пропозиції, прохання здобувачів освіти, що стосуються соціально-побутових, навчально- виховних проблем, а також з метою вдосконалення діяльності студентського клубу чи студентського самоврядування.

Функція соціалізації розуміється так: у гуманістично орієнтованій взаємодії “педагог – студент” куратор академічної групи допомагає вихованцю в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм, цінностей, дотриманні засад духовно повноцінного буття. Він бере на себе місію помічника в оволодінні здобувачем освіти різними соціальними ролями, використовуючи позааудиторну виховну роботу як “ситуації соціального досвіду поведінки”. Але і він сам виступає суб’єктом соціалізації, тому що теж приймає та переробляє соціальний досвід, носієм якого є студентство. Тобто педагогічним засобом соціалізації є множинність стосунків, які виникають не тільки у навчальному процесі, а й в організації виховної позааудиторної роботи.

Права та відповідальність куратора

1.Разом з активом групи пропонувати кандидатури здобувачів освіти до заохочень, встановлених в коледжу за успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі.
2.Ініціювати і вирішувати питання згідно з існуючим в коледжі порядком щодо порушення «Правил внутрішнього розпорядку коледжі», норм поведінки, пропуски занять без поважних причин, викликає порушників на засідання комітет студентської ради відділення коледжу.

3.Куратор має право повідомляти батьків здобувачів освіти  про порушення ним Правил внутрішнього розпорядку, незадовільну успішність, а також висловлювати від імені коледж подяку батькам за відмінне навчання й виховання дітей.

4.Брати безпосередню участь в питаннях, що стосуються групи або окремих здобувачів освіти:

-під час поселення у гуртожиток;

-під час видачі характеристик;

-у разі надання здобувачів освіти права на відвідування занять за індивідуальним графіком, відряджень на наукові, спортивні, художні та інші заходи;

-надання матеріальної допомоги;

-присудження міських та обласних  стипендій.

5.Куратори академічних груп несуть відповідальність за:

-нехтування своїми обов’язками куратора академічної групи;

-порушення або невиконання плану роботи куратора;

-випадки систематичного порушення навчального процесу у групі.

Критерії результативності виховної діяльності

Критерії результативності виховної діяльності викладача: професійні знання, професійні вміння у здійсненні виховного процесу та управлінні системою позааудиторної виховної роботи в групі, а також у корекції міжособистісних стосунків в акдемічній групі. Конкретизуємо, що розуміється під професійними знаннями та вміннями.

Вони передбачають наявність знань:

 • теорії і методики національного виховання та організації позааудиторної виховної роботи;
 • специфіки здійснення виховного процесу у вищому закладі освіти;
 • особливостей і змісту діяльності куратора академічної групи;
 • методики організації та проведення різноманітних форм позааудиторної роботи; діагностики і засобів вивчення особистості студента і навчальної групи;
 • специфіки і змісту діяльності студентського самоврядування, громадських організацій тощо.
   
 • Критеріями ефективності управління системою виховної роботи  на рівні куратора академічної групи є:
 • стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової та навчальної дисципліни здобувачами освіти
 • позитивна мотивація навчально-виховної діяльності здобувачів освіти, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній, інших видах діяльності;
 • мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного здобувача освіти;
 • різноманітність здійснюваних форм виховної позааудиторної роботи, що забезпечують розвиток пізнавальної активності здобувачів освіти при проведенні різноманітних форм виховної роботи;
 • діяльність студентського самоврядування в групі;
 • активність, згуртованість групи, суспільно-корисний характер діяльності групи;
 • участь групи у заходах коледжу;
 • сприятливі умови проходження адаптаційного періоду для здобувачів освіти першого курсу;
 • оволодіння здобувачами освіти досвідом соціальної поведінки.

Діяльність куратора може оцінюватися академічною групою. Аналізуючи ефективність роботи куратора за підсумками навчального року (семестру), адміністрація бере до уваги думку академічної групи чи органів студентського самоврядування.