Перейти до вмісту

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є гарантованим державою правом і можливістю здобувачів освіти вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів, а також брати участь в управлінні навчальним закладом.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

  • Добровільності, колегіальності, відкритості;
  • Виборності та звітності органів;
  • Рівності права здобувачів освіти на участь у студентському самоврядуванні;
  • Незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
  • Академічної доброчесності.

Органи студентського самоврядування:

1.   Беруть участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти у порядку, встановленому цим Законом та установчими документами закладу фахової передвищої освіти;

2.   Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3.   Проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи;

4.   Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової передвищої освіти;

5.   Захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;

6.   Делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних органів;

7.   Ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

8.   Беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування;

9.   Розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису (фінансового плану) закладу фахової передвищої освіти надають обов’язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку здобувачів освіти;

10. Вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;

11.  Мають право оголошувати акції протесту;

12. Мають право об’єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;

13. Виконують інші функції, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти.

14. Приймають участь у процесах системи управління якістю (аналізують систему управління якістю, рівень задоволеності споживачів освітніх послуг, приймають участь у роботі приймальної комісії);

Метою студентського самоврядування  коледжу є створення умов для самореалізації особистості здобувачів освіти і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результати своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування к спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури здобувачів освіти, зростання у студентської молоді соціальної активності.

За   погодженням    з    органом    студентського    самоврядування   коледжу приймаються рішення про:

 Відрахування здобувачів освіти з коледжу та їх поновлення на навчання;

 Переведення осіб, які навчаються у коледжі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

 Поселення осіб, які навчаються у коледжі, у гуртожитку і виселення їх із гуртожитку;

 Затвердження правил внутрішнього розпорядку коледжу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

 Призначення стипендій здобувачам освіти коледжу.

Студентське самоврядування у коледжі здійснюється на рівні: академічної групи, відділення, гуртожитку та коледжу в цілому.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними.

Порядок обрання, функціонування та термін повноважень органів студентського самоврядування на різних рівнях визначаються цим Положенням і конкретизуються іншими положеннями, відповідно до напрямів та сфери діяльності того чи іншого органу. 

Постійно діючими органами студентського самоврядування у коледжі є Студентська  рада коледжу, студентські ради відділень, Старостат коледжу,студентська рада групи, студентська профспілка.

Постійно діючим керівним виконавчим органом студентського самоврядування у період між Конференціями є Студентська рада МПФК (далі – Студрада).

Студрада  формується Конференцією терміном на 1 рік у такому складі:

 Президент Студентської ради;

 Заступники Президента Студентської ради;

 Віце- президент з навчально – наукової роботи;

 Віце – президент з адміністративно – господарчої роботи;

 Віце – президент з рейтингової роботи;

 Віце – президент з соціальних питань, інформаційної роботи та боротьби з хабарницивом;

 Віце –  президент з фізкультурно-оздоровчої роботи і спорту;

 Віце –  президент з культурно-масової роботи;

 Голова студентської ради гуртожитку;

 Голови студентських рад відділень.

Студентська рада коледжу є керівним органом студентського самоврядування в період між Конференціями здобувачів освіти коледжу.

До органів студентського самоврядування входить студентське самоврядування гуртожитку:

  Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція здобувачів освіти гуртожитку, яку проводять не рідше одного разу на рік.

  Конференція здобувачів освіти гуртожитку:

 Визначає структуру та принцип формування Студентської ради гуртожитку;

Студентська рада гуртожитку:

 Організовує діяльність студентського самоврядування у гуртожитку;

 Бере участь у поселенні здобувачів освіти до гуртожитку;

 Організовує культурно-спортивну роботу серед мешканців гуртожитку;

 скликає Конференцію здобувачів освіти гуртожитку.

 До складу Студентської ради гуртожитку входять: голова Студентської ради гуртожитку, перший заступник голови Студентської ради гуртожитку, заступники голови Студентської ради гуртожитку (не більше чотирьох), секретар Студенстької ради гуртожитку та старости поверхів гуртожитку, які обираються шляхом прямого таємного голосування здобувачів освіти поверху.

  Засідання Студентської ради гуртожитку відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради гуртожитку за власним рішенням або на вимогу 1/3 членів Студентської ради гуртожитку;

  Засідання Студентської ради гуртожитку є правомірним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради гуртожитку;

   Рішення Студентської ради гуртожитку приймаються абсолютною більшістю голосів присутніх членів Студентської ради гуртожитку шляхом прямого відкритого голосування;

   Рішення Студентської ради студмістечка підписує голова Студентської ради гуртожитку та секретар Студентської ради гуртожитку;

   Рішення Студентської ради гуртожитку є обов’язковими для виконання всіма членами Студентської ради гуртожитку;

До складу студентського самоврядування коледжу входить студентська профспілка, яка є добровільною неприбутковою громадською організацією, створена , у своїй роботі діє на підставі Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту соціально-економічних прав та інтересів здобувачів освіти:

 – Своєчасне отримання стипендії, оформлення субсидій, дотримання прав вразливих категорій (дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та ін.);

– Представляє права та інтереси членів профспілки за їхнім дорученням під час вирішення соціально-побутових питань, займається поселенням у гуртожитки;

– Надає членам Профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу;

– Сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу, спортивних змагань, турнирів, пізнавально- розважальних конкурсів;

– Організовує відвідування кіно та театрів за пільговими цінами;

– Організовує оздоровлення та відпочинок здобувачів освіти;

Взаємодії адміністрації коледжу з органами студентського самоврядування

Адміністрація коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода

Адміністрація коледжу зобов’язано також:

– Інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності здобувачів освіти коледжу;

– Надавати можливість участі здобувачів освіти у процесах системи управління якістю;

– Забезпечувати   введення до складу стипендіальної комісії коледжу здобувачів освіти, які складають 40 відсотків від загальної кількості членів

– Надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в коледжі.

Адміністрація коледжу має право:

– Отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

– Скликати позачергову Конференцію у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту коледжу, Правил внутрішнього розпорядку для осіб, які працюють та навчаються в МПК, в частині, що стосуються осіб, які навчаються), цього Положення та інших вимог чинного законодавства;

-Брати участь через своїх представників у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

Положення про студентське самоврядування